ขั้นตอนการให้บริการ

 ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเงื่อนไขให้การบริการ

 ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่รับทราบและแจ้งเสนอราคากลับโดย

  2.1 แจ้งทางโทรศัพท์

  2.2 แจ้งทาง E-mail

 

 ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าสนใจและเลือกใช้บริการ

  3.1 ลูกค้าแจ้งวันนัดหมาย

  3.2 เจ้าหน้าที่ลงตารางนัดหมาย วัน/เดือน/ปี และเวลา

 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งทีมงานเข้าตรวจงาน

  4.1 ทางทีมงานวิศวกรโทรคอนเฟิร์มล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนเข้าตรวจงาน 1 วัน

  4.2 ทีมงานวิศวกรเข้าดำเนินงานตามวันเวลาที่นัดหมาย

  4.3 ทางวิศวกรสรุปงานให้ลูกค้าหลังตรวจเสร็จ

 

 ขั้นตอนที่ 5 ทำรายงาน และส่งรายงานให้ลูกค้า

  5.1 เมื่อดำเนินงานตรวจสอบงานและสรุปงานให้ลูกค้าเสร็จ

  5.2 วิศวกรนำข้อมูลกลับมาทำ Report ( ไม่เกิน 3 วัน)

  5.3 ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็ม ก่อนส่ง Report 

  5.4 เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จัดส่งรายงานให้ลูกค้าทาง E-mail

 

 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบงานรอบที่ 2

  6.1 เมื่อโครงการดำเนินการแก้ใขงานเสร็จเรียบร้อย

  6.2 เจ้าหน้าที่ของโครงการแจ้งวันนัดตรวจกลับมาทางลูกค้า และลูกค้าแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ของเรา

  6.3 ลูกค้าแจ้งวัน และเวลา การเข้าตรวจครั้งที่2 

  6.4 เจ้าหน้าที่จัดส่งวิศวกรเข้าดำเนินการตรวจสอบงานครั้งที่ 2

  6.5 วิศวกรนำข้อมูลกลับมาแก้ไข (รอบที่ 2) เพื่อจัดทำรายงานส่งลูกค้า จบขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

Visitors: 299,780